Användarvillkor

för laddning i ChargeFlow-nätverket

Table of content/Innehållsförteckning
1. Inledning 
2. Allmän information om laddinfrastrukturen 
3. Ad hoc-laddning
     1.1. Allmänt 
     2.1. Registrering av kreditkort 
     3.1. Laddsession
4. Användning av ChargeFlow-Appen 
5. Ändring av ChargeFlow-appen och/eller villkoren 
6. Avtalsvillkor, avtalets uppförande 
7. Ansvar 
8. Övriga villkor
1. Inledning

Dessa villkor reglerar både användning av ChargeFlow-applikationen (fortsättningsvis: ChargeFlow-appen) och, vid så kallad ad hoc-laddning, användningen av en laddningsstation som finns markerad i ChargeFlow-appen samt leveransen av elektrisk energi.

ChargeFlow-appen tillhandahålls av Sustainable Business Partner Scandinavia AB, org nr: 559089-8994, Adress: Borgarfjordsgatan 18, 16440 Kista.

Tjänsterna inkluderar för närvarande:
• Lokalisering av infrastruktur
• Information om driftstatus på respektive laddinfrastruktur
• Aktuella priset för laddning vid respektive laddinfrastruktur
• Anslutning och nyttjande laddinfrastruktur

ChargeFlow-nätverket omfattar offentligt tillgängliga laddstationer av ChargeFlow (”ChargeFlow laddstationer”) och företag/privatpersoner ansluta till ChargeFlow som erbjuder sina laddstationer i ChargeFlow för offentlig laddning (”ChargeFlow-anslutna laddstationer”). ChargeFlow-nätverket innefattar även laddning i externa nätverk av laddstationer (”Tredje-part laddstationer”).

Sustainable Business Partner Scandinavia AB planerar att kontinuerligt expandera ChargeFlow-nätverket och anpassa det till den tekniska utvecklingen. Användaren har inte möjlighet att ställa krav på ChargeFlow-nätverket eller på bevarandet av ChargeFlow-nätverket i den form det är vid tidpunkten för avtalets ingående.

Detaljer regleras i Allmän information om laddinfrastukturen

Vidare erbjuder ChargeFlow-appen användare som inte tidigare är kunder möjligheten till så kallad ad hoc-laddning vid särskilda allmänt tillgängliga ChargeFlow-laddningsstationer. I detta sammanhang kan användarna, efter att ha registrerat sitt kreditkort i ChargeFlow-appen, genomföra enstaka laddningssessioner till det pris som framgår av ChargeFlow-appen utan ett permanent avtalsåtagande. Huruvida ad hoc-laddning är möjlig vid en laddningsstation går att se i ChargeFlow-appen.

2. Allmän information om laddinfrastrukturen

I ChargeFlow-appen kan användarna se laddningsinfrastruktur som för närvarande tillhör ChargeFlow-nätverket. Vidare kan användarna se huruvida respektive laddningsstation för närvarande är tillgänglig eller inte.

För att kunna visa användare tillgänglig laddningsinfrastruktur i deras närhet använder ChargeFlow-appen platstjänster tillhandahållna av operativsystem som finns inbyggda i användarnas mobilenheter. Användarna kan använda tjänsten om de tillåter ChargeFlow eller någon utsedd tredje part att använda information om deras nuvarande plats för denna tjänst.

Sustainable Business Partner Scandinavia AB strävar mot att alltid hålla information om laddningsinfrastrukturen som visas i ChargeFlow-appen uppdaterad, dock med undantaget att aktuella priser som visas för laddning vid respektive laddningsinfrastruktur inte alltid kan garanteras vara uppdaterad.

Priserna för laddningssessioner som visas i ChargeFlow-appen är inklusive moms.

3. Ad hoc-laddning
1.1. Allmänt

Dessa villkor gäller exklusivt ad hoc-laddning vid laddningsstationer i Sverige.

Ad hoc-laddning i Sverige tillhandahålls av Sustainable Business Partner Scandinavia AB eller annat närstående bolag i enlighet med nationell lag för respektive leverantör.
I båda fallen som nämns i punkterna ovan påverkar valet av tillämplig lag inte tvingande lag för konsumenter som har sin hemvist inom Europeiska unionen.
Nuvarande leverantör av Ad hoc laddning i Sverige är Sustainable Business Partner Scandinavia AB under varumärket ChargeFlow.

Kostnaden för ad hoc-laddning visas i respektive valuta. Om valutan är annan än SEK kommer användaren debiteras i den lokala valutan där laddning sker.
För att kunna nyttja ad hoc-laddning måste användarna registrera sitt kreditkort i ChargeFlow-appen. Efter registreringen kan användarna auktorisera sig själva och betala för laddningssessionen vid respektive laddningsstation där de önskar nyttja ad hoc-laddning.
Ett registrerat kreditkort kan när som helst bytas ut eller raderas av användaren.

Varje ad hoc-laddningsprocess utgör ett individuellt avtal. Det individuella avtalet löper automatiskt ut vid slutet av varje laddningssession, dvs så fort användaren avslutar betalningsprocessen i appen och/eller kontakten mellan elfordonet och laddningsstationen avbrutits.

Användningen av laddningsinfrastruktur för elektromobilitet utgör inte en leverans av el enligt Ellagen (1997:857).

Användaren åtar sig att betala för den elektricitet som tillhandahållits och erhållits enligt det individuella avtalet.

2.1. Registrering av kreditkort

I syfte att registrera ett kreditkort anger användaren kortuppgifterna i respektive meny i ChargeFlow-appen. Om användarens kreditkort inte accepteras av ChargeFlow-appen mottar användaren ett meddelande i appen där detta framgår.

Utgångna, rapporterat borttappade eller stulna kreditkort kan inte längre användas för betalning av ad hoc-laddning. Användaren mottar en notifikation i ChargeFlow-appen att det registrerade kortet inte längre är giltigt.

Sustainable Business Partner Scandinavia AB kommer att dela information om användarens registrerade kort med Sustainable BusinessPartner Scandinavia AB:s leverantör av betaltjänster utan att lagra informationen i ChargeFlow-appen eller att bearbeta den.

Leverantören av betaltjänster är Adyen N.V., ett publikt bolag registrerat i Nederländerna, vars adress är Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nederländerna (org. nr.34259528), fortsättningsvis: ”Betaltjänstleverantören”.

När användaren ingår individuella avtal avseende adhoc-laddning i ChargeFlow-appen, behandlar Betaltjänstleverantören betalningen för Sustainable Business Partner Scandianavia AB.

I syfte att förebygga bedrägerier godkänner användaren att ChargeFlow genom sin Betaltjänstleverantör genomför en förhandsauktorisering till ett belopp upp till 0 SEK (ink moms) vid nyregistrering av kreditkort.

Beroende på ägaren till laddplatsen så sker betalning för laddning vid olika tidpunkter;

• Betalning av laddning sker månadsvis eller vid uppsatt gränsvärde (t.ex. 300kr).

Vid icke godkänd dragning informeras användaren via e-post och uppmanas att säkerställa att det finns tillgängligt med pengar inom 48 timmar, då ett nytt försök till betalning initieras. Misslyckas denna dragning skickas ytterligare en påminnelse med upprepat intervall på 48 timmar. Misslyckas även denna betalning påförs en betalningspåminnelseavgift på 49kr samt dröjsmålsränta med 0.5% per dag av utestående belopp.

• Betalning sker direkt efter avslutad laddsession. I syfte att förebygga bedrägerier godkänner användaren att ChargeFlow genom sin Betaltjänstleverantör genomför en förhandsauktorisering till ett belopp upptill 200SEK (ink moms) på användarens kreditkort. Så fort en sådan laddsession är avslutad kommer Sustainable Business Partner Scandinavia AB att justera förhandsauktoriseringen till det faktiska beloppet som användaren är skyldig. Sustainable Business Partner Scandinavia AB har inget ytterligare inflytande över hur fort användarens kreditkortsleverantör raderar förhandauktoriseringen.

3.1. Laddsession

För att starta en laddsession vid en tillgänglig laddstation måste användarna auktorisera sig själva med hjälp av ChargeFlow-appen (eller ev. registrerad laddbricka) efter att ha registrerat sitt kreditkort (och eventuell laddbricka) i ChargeFlow-appen. Vid laddning med ChargeFlow-appen måste användaren via en beställningsknapp samtycka till avtalets ingående, till det pris som framgår av appen för respektive laddningsstation och med respektive ad hoc-laddningsavtalspartner.

Vid användande av laddbricka för att starta laddning godkänner användaren det pris som antingen visas på laddplatsen eller i ChargeFlow-appen. Sustainable Business Partner Scandinavia AB kan ej hållas ansvarig om användaren inte förvissat sig om priset innan avtal för laddsession ingås.

Det individuella avtalet har ingåtts när användarna ansluter deras elektriska fordon till laddningsstationen och med hjälp av ChargeFlow-appen eller laddbricka startar ber/bett att starta laddningssessionen.

Anslutning av fordon är endast möjligt innan, samt inom en viss tidsram efter auktorisering vid laddningsstationen skett eller användaren tryckt på beställningsknappen/Starta laddning i ChargeFlow-appen. Skärmen och/eller ljuset på laddningsstationen visar användaren huruvida anslutning fortfarande är möjligt eller inte.

Om användarna inte ansluter sitt fordon till laddningsstationen inom tidsramen efter att ha tryckt på beställningsknappen/initierat laddning med laddbricka har inget individuellt avtal ingåtts.

Om laddningsstationen har flera laddningspunkter är auktoriseringen och godkännandet som givits genom att ha tryckt på beställningsknappen endast giltig för den valda laddningspunkten. I början av laddningssessionen måste användaren välja rätt laddningskabel (om laddningskabeln är ansluten till laddningsstationen), respektive rätt uttag (om laddningskabeln är ansluten till det elektriska fordonet). Om auktorisering sker med laddbricka så gäller auktoriseringen alla lediga eller senast anslutna uttag på laddstolpen.

Om användaren gör ett misstag måste användaren kontakta Sustainable Business Partner Scandinavia AB via de kontaktuppgifter som hittas i ChargeFlow-appen. Annars måste användaren betala för varje laddningssession som startats av tredje part vid den aktiverade laddningsstationen inom timeout-perioden.

Användarna kan avbeställa aktiveringen ända till dess att de ansluter det elektriska fordonet till laddningsstationen. Om användarna inte önskar ingå ett individuellt avtal måste de avbeställa laddningssessionen. Annars måste användaren betala för varje laddningssession som startats av tredje part vid den aktiverade laddningsstationen inom timeout-perioden.

Vid användning av laddningsstationer för adhoc-laddning, måste användaren iaktta nödvändig försiktighet och särskilt följa användar- och säkerhetsråden och markeringarna vid respektive laddningsstation.

Användarna ansvarar för användandet av en laddningskabel för att ansluta det elektriska fordonet till laddningsstationen. Beroende på laddningsstation ska användarna endast använda kablar av den typ och kvalitet som uppfyller rekommendationerna från tillverkaren av det elektriska fordonet eller kablar som är ordentligt anslutna till laddningsstationen. Användaren ska inte använda anslutande kablar som är skadade, defekta eller modifierade på något sätt.

Användaren måste följa de parkeringsregler som gäller vid laddningsstationen och lämna parkeringsplatsen efter slutförd laddningssession. 

Laddning av ett elektriskt fordon är beroende av flera faktorer, speciellt de tekniska specifikationerna för det elektriska fordonet i fråga, fordonets batteriladdningsnivå och kapacitet, samt själva laddningsstationen. Därför kan Sustainable Business Partner Scandinavia AB eller avtalspartnern inte lämna någon garanti avseende mängden eller tiden som krävs för att ladda ett elektriskt fordon vid någon ChargeFlow-laddningsstation eller tredje parts laddningsstation.

Efter att laddningssessionen är slutförd kommer användaren bli visad en sammanfattning av laddningssessionen på skärmen för ChargeFlow-appen. Denna sammanfattning utgör inte en faktura. Ett kvitto för kortbetalningen för laddningssessionen kommer att finnas tillgängligt i ChargeFlow-Appen och kan skickas till den e-postadress som användaren angivit.

Betalning görs via kreditkortet som användaren angivit under registreringen.

4. Användning av Chargeflow Appen

Nedladdning och användning av ChargeFlow-appen kräver åtkomst till internet samt ett lämpligt operativsystem. Operativsystemen Android och iOS stöds; operativsystemen får inte manipuleras.

Om användarna upplever tekniska problem vid nedladdning av ChargeFlow-appen måste användarna omedelbart informera ChargeFlow om detta.

För framtida utveckling av ChargeFlow-appen kan det vara nödvändigt för användaren att uppdatera operativsystemet eller byta till en lämplig mobil eller enhet.

Användaren är skyldig att alltid hålla informationen i ChargeFlow-appen uppdaterad.

ChargeFlow-appen är skyddad av upphovsrätt. Med undantag för handlingar tillåtna enligt tillämplig lag, får användaren inte dekomprimera eller demontera appen, skapa produkter som kan härledas till appen eller låta tredje parter göra det.

Användarna är skyldiga att hålla lösenord till ChargeFlow-appen hemliga och att säkerställa att endast de kan använda ChargeFlow-appen på sina mobilenheter, särskilt möjligheten till adhoc-laddning.

Användaren är skyldig att omedelbart meddela Sustainable Business Partner Scandinavia AB om mobilenheten, eller registrerad laddbricka, som användaren använder för/i ChargeFlow-appen har tappats bort eller blivit stulen, om lösenord som potentiellt använts i ChargeFlow-appen har avslöjats för en tredje part och/eller när en tredje part på annat sätt kan ha beretts obehörig åtkomst till ChargeFlow-appen eller registrerad laddbricka. Om så sker kommer Sustainable Business Partner Scandinavia AB att blockera åtkomsten till appen och/eller regisrerad laddbricka.

Om användarna inte uppfyller sitt informationskrav, ansvarar användarna för konsekvenserna; användarna är särskilt skyldiga att betala för laddningssessioner genomförda av tredje part.

Om ChargeFlow-appen länkar till tredje parters hemsidor ansvarar inte Sustainable Business Partner Scandinavia AB för innehållet på dessa hemsidor.

5. Ändring av ChargeFlow appen och/eller villkoren

Sustainable Business Partner Scandinavia AB förbehåller sig rätten att uppdatera funktioner i ChargeFlow-appen i syfte att förbättra funktionalitet och säkerhet, samt i syfte att introducera nya funktioner.

En sådan uppdatering kan göras närsomhelst och utan förvarning.

Större ändringar eller förändringar i användarvillkor informeras via e-post. Användaren godkänner ändringarna automatiskt genom fortsatt användande av ChargeFlow-appen.

6. Avtalsvillkor, avtalets uppförande

Användarna kan radera ChargeFlow-appen från sina mobilenheter närsomhelst om de inte längre önskar använda den.

Sustainable Business Partner Scandinavia AB förbehåller sig rätten att när som helst skriftligen/via e-post säga upp avtal om användning av ChargeFlow-appen om ChargeFlow inte längre erbjuder ChargeFlow-appen eller delar av den såsom den var utformad vid tidpunkten för avtalets ingående, om kunden inte godkänner erbjudna ändringar av ChargeFlow-appen eller användarvillkoren eller om användaren inte uppfyller väsentliga förpliktelser enligt avtalet.

7. Ansvar

Sustainable Business Partner Scandinavia AB ansvarar inte för skador som uppstår på grund av bristande kompabilitet mellan användarens elektriska fordon och laddningsinfrastrukturen.

Sustainable Business Partner Scandinavia AB ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att man bortsett från markeringar och användarinstruktioner på laddningsinfrastrukturen.

Vid störningar eller oregelbundenhet i elförsörjningen är Sustainable Business Partner Scandinavia AB befriad från sin skyldighet att uppfylla avtalet såvitt störningen är en konsekvens av fel i nätdriften

inklusive strömanslutningen.

Användaren är inte berättigad till skadestånd på grund av att en laddningsinfrastruktur läggs ned eller är ur funktion.

Sustainable Business Partner Scandinavia AB ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador på användarnas egendom som uppstår till följd av användningen av ChargeFlow-appen eller laddningsinfrastrukturen.

Utöver det, ansvarar Sustainable Business Partner Scandinavia AB för skador som orsakats genom vårdslöshet samt skador till följd av överträdelse av väsentliga avtalsförpliktelser.

Laddbrickor är en värdehandling och skall behandlas som det. Sustainable Business Partner Scandinavia AB ansvarar ej för eventuell laddning som skett till följd av laddning med av användaren borttappad eller förlorad laddbricka. En ny laddbricka kan beställas av Sustainable Business Partner Scandinavia AB mot en kostnad.

8. Övriga villkor

Sustainable Business Partner Scandinavia AB har rätt att överföra rättigheter och skyldigheter i enlighet med detta avtal till ett annat bolag inom samma koncern; användarens samtycke är inte nödvändigt för detta.

Om enskilda bestämmelser i avtalet är helt eller delvis ogiltiga eller icke genomförbara eller blir helt eller delvis ogiltiga eller icke-genomförbara efter avtalets ingående, påverkas inte giltigheten av resterande bestämmelser.

Om användaren anser att Sustainable Business Partner Scandinavia AB inte uppfyllt sina avtalsmässiga förpliktelser enligt detta avtal och/eller individuella ad hoc-avtal som ingåtts, ska användaren meddela Sustainable Business Partner Scandinavia AB (aktuella kontaktuppgifter kan hittas i ChargeFlow-appen). Sustainable Business Partner Scandinavia AB kommer att granska klagomålet inom skälig tid och, om möjligt, åtgärda orsaken.

Detta avtal och de rättsliga förbindelser som uppstår mellan parterna under avtalet regleras av svensk rätt, dock ej internationell privaträtt. Valet av lag påverkar inte tvingande lagregler gällande konsumenter som har sin hemvist inom Europeiska unionen.

Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av avtalet eller därmed sammanhängande frågor skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna.

Eventuell konsumenttvist ska avgöras av allmän domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden.

Alla tvister avseende detta avtal där användaren är en näringsidkare, en offentligrättslig juridisk person, eller utgör ett offentligrättsligt rättssubjekt ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Skiljeförfarandet och de dokument som härrör från förfarandet, inklusive skiljedomen, ska omfattas av sekretess. Sustainable Business Partner Scandinavia AB har oaktat ovan bestämmelser rätt att hos allmän domstol eller myndighet väcka talan beträffande ostridig, till betalning förfallen fordran under avtalet.